европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Регистрация в SOKA-BAU

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

registracii v soka-bau

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

и издаване на номер на български работодател за наетите от него лица за работа на територията на Германия.

A1. Обща информация за SOKA-BAU

Строителната промишленост се различава от

стационарната индустрия. Поради постоянно

сменящите се места на производство (строителни

обекти) и зависимостта от атмосферните условия,

за строителната промишленост са характерни

редовно повтарящи се принудителни прекъсвания

на работата. Поради тези причини повече от

половината от работниците в строителната

промишленост не се намират целогодишно в

трудово правоотношение с едно предприятие.

Това би имало недостатъци, както за работника,

така и за работодателя, също и по отношение

на отпуска. Затова в строителната промишленост

съществува специално отраслово разрешение.

Съгласно действащия в Германия Федерален

закон за отдих и почивка (Bundesurlaubsgesetz)

даден работник трябва да е работил най-малко

шест месеца в едно и също предприятие, преди

да може да предяви правото си на пълен годишен

отпуск. Това значи, че правото на отпуск зависи от

това, колко дълго работникът е бил зает при един

и същ работодател. Повечето тарифни договори в

Германия се придържат към тази система.

В строителния отрасъл работникът обаче в

много случаи не би могъл да вземе цял отпуск,

ако се прилага нормалната отраслова система

на Федералния закон за отдих и почивка.

Работодателят би рискувал, ако след шестмесечна

заетост трябва да отпусне на работника целия

годишен отпуск със съответното възнаграждение,

въпреки че работникът не е работил при този

работодател през цялата календарна година.

Поради голямото текучество на персонала

в строителните предприятия, това би могло да

доведе до финансови проблеми.

Следователно Федералният закон за отдих и

почивка позволява на германската строителна

промишленост едно различно регулиране с

помощта на тарифни договори. То предвижда,

работникът да „натрупва“ правото си на отпуск

при различни работодатели в строителната

промишленост и в определен момент да може да

ги предяви спрямо актуалния си работодател.

За да не се натоварва финансово работодателят,

който трябва да предостави отпуска, всички

работодатели в строителната промишленост

плащат на нас – SOKA-BAU – определена вноска, с

която се финансират отпуските.

За

да не съществуват различни разпоредби за

уреждане на отпуск на немски строителни

обекти, т.е. „острови на чуждо право“, немският

законодател е постановил, че особените

наредби за уреждане на отпуск на германската

строителна промишленост задължително важат

и за изпратени в Германия работници. Това

съответства на Европейската директива относно

командироването на работници.

С цел финансиране на правата на работодатели

и работници, както немските строителни

предприятия, така и тези от чужбина плащат

вноски в тарифно-установен размер на SOKA-BAU.

A2. Какво е SOKA-BAU?

Тарифните процедури на строителната про-

мишленост се провеждат съвместно от Касата

за компенсиране на отпуските и на трудовите

възнаграждения на строителната промишленост

(ULAK), както и от Касата за допълнително

пенсионно осигуряване на строителния отрасъл

(ZVK).

От 1997 г. насам ULAK поема също и процедурата по

уреждане на отпуск за работодатели със седалище

в чужбина и техните работници, изпратени на

работа в Германия. Това е една организация със

собствен юридически статут по силата на държавна

разпоредба.

 

Месечен отчет:

За успешната регистрация немската страна изисква редица документи част

от които са:

- Регистрация в камарата на строителите в България-http://www.ksb.bg/;

или

-Регистрация в националната занаятчийска камара-http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/chamber_crafts_bg.htm;

- Регистрацията на фирмата в търговския регистър-www.brra.bg;

- Договор/Анекс с възложителя;

-Трудови договори/анекси на лицата;

-Издадени удостоверения А1 от НАП за приложимо право-www.nap.bg;

-Справка за използван годишен отпуск преди командироване;

-Други.

 

 

Последно променен на 04 Януари 2017

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране.

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

Пенсионни консултации.Пенсии.

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

Командироване на работници в ЕС

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Продължава

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Публикации и участия в медиите