Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

registracii v soka-bau

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

и издаване на номер на български работодател за наетите от него лица за работа на територията на Германия.

A1. Обща информация за SOKA-BAU

Строителната промишленост се различава от

стационарната индустрия. Поради постоянно

сменящите се места на производство (строителни

обекти) и зависимостта от атмосферните условия,

за строителната промишленост са характерни

редовно повтарящи се принудителни прекъсвания

на работата. Поради тези причини повече от

половината от работниците в строителната

промишленост не се намират целогодишно в

трудово правоотношение с едно предприятие.

Това би имало недостатъци, както за работника,

така и за работодателя, също и по отношение

на отпуска. Затова в строителната промишленост

съществува специално отраслово разрешение.

Съгласно действащия в Германия Федерален

закон за отдих и почивка (Bundesurlaubsgesetz)

даден работник трябва да е работил най-малко

шест месеца в едно и също предприятие, преди

да може да предяви правото си на пълен годишен

отпуск. Това значи, че правото на отпуск зависи от

това, колко дълго работникът е бил зает при един

и същ работодател. Повечето тарифни договори в

Германия се придържат към тази система.

В строителния отрасъл работникът обаче в

много случаи не би могъл да вземе цял отпуск,

ако се прилага нормалната отраслова система

на Федералния закон за отдих и почивка.

Работодателят би рискувал, ако след шестмесечна

заетост трябва да отпусне на работника целия

годишен отпуск със съответното възнаграждение,

въпреки че работникът не е работил при този

работодател през цялата календарна година.

Поради голямото текучество на персонала

в строителните предприятия, това би могло да

доведе до финансови проблеми.

Следователно Федералният закон за отдих и

почивка позволява на германската строителна

промишленост едно различно регулиране с

помощта на тарифни договори. То предвижда,

работникът да „натрупва“ правото си на отпуск

при различни работодатели в строителната

промишленост и в определен момент да може да

ги предяви спрямо актуалния си работодател.

За да не се натоварва финансово работодателят,

който трябва да предостави отпуска, всички

работодатели в строителната промишленост

плащат на нас – SOKA-BAU – определена вноска, с

която се финансират отпуските.

За

да не съществуват различни разпоредби за

уреждане на отпуск на немски строителни

обекти, т.е. „острови на чуждо право“, немският

законодател е постановил, че особените

наредби за уреждане на отпуск на германската

строителна промишленост задължително важат

и за изпратени в Германия работници. Това

съответства на Европейската директива относно

командироването на работници.

С цел финансиране на правата на работодатели

и работници, както немските строителни

предприятия, така и тези от чужбина плащат

вноски в тарифно-установен размер на SOKA-BAU.

A2. Какво е SOKA-BAU?

Тарифните процедури на строителната про-

мишленост се провеждат съвместно от Касата

за компенсиране на отпуските и на трудовите

възнаграждения на строителната промишленост

(ULAK), както и от Касата за допълнително

пенсионно осигуряване на строителния отрасъл

(ZVK).

От 1997 г. насам ULAK поема също и процедурата по

уреждане на отпуск за работодатели със седалище

в чужбина и техните работници, изпратени на

работа в Германия. Това е една организация със

собствен юридически статут по силата на държавна

разпоредба.

 

Месечен отчет:

За успешната регистрация немската страна изисква редица документи част

от които са:

- Регистрация в камарата на строителите в България-http://www.ksb.bg/;

или

-Регистрация в националната занаятчийска камара-http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/chamber_crafts_bg.htm;

- Регистрацията на фирмата в търговския регистър-www.brra.bg;

- Договор/Анекс с възложителя;

-Трудови договори/анекси на лицата;

-Издадени удостоверения А1 от НАП за приложимо право-www.nap.bg;

-Справка за използван годишен отпуск преди командироване;

-Други.

 

 

ECSO Consulting ltd. Publications