европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Обезщетения за безработица

по Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и в Регламент (ЕИО) № 574/72 
 
Според определението, дадено от Съда на Европейските общности, обезщетенията за безработица са този вид обезщетения, които заменят загубеното от лицето трудово възнаграждение, поради оставането му без работа. Те имат за цел да осигурят доходи на лицето, с които то да покрива разходите си за живот.
Правилата за безработица са разпределени в 3 раздела в Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71:
раздел 1: включва разпоредбите, уреждащи сумирането на осигурителни периоди или периоди на трудова заетост, и изчисляването на обезщетенията;
раздел 2: включва правилата, отнасящи се до безработните лица, които отиват в държава-членка, различна от компетентната държава или това е принципа за износ на обезщетения, докато лицето си търси работа в друга държава членка, със запазено обезщетение за безработица за период от три месеца;
раздел 3: включва правилата, отнасящи се до безработните лица, които по време на последната си заетост са пребивавали в държава-членка, различна от компетентната държава.
В Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 е уредена възможността за сумиране на осигурителни периоди и периоди на трудова заетост, придобити в друга държава-членка, при преценка на правото и определяне на обезщетението за безработица. Удостоверяването на тези периоди се извършва посредством нарочен формуляр (Е 301), който се издава по искане на заинтересованото лице. Ако то не представи необходимия формуляр, компетентната институция може да го поиска от институцията, в която лицето е имало трудова заетост. В България компетентната да удостоверява осигурителни периоди за безработица, е Националния осигурителен институт.
Когато законодателството на съответната държава-членка предвижда различен размер на обезщетенията, в зависимост от броя на членовете на семейството, нейната компетентна институция трябва да взема предвид и членовете на семейството на заинтересованото лице, които пребивават на територията на друга държава-членка. Информацията за членовете на семейството, необходима за прилагане посочената разпоредба, се предоставя на компетентната институция чрез заверено удостоверение. Този формуляр (Е 302) се издава от институцията, на чиято територия пребивават членовете на семейството. В България този формуляр се издава от Националния осигурителен институт.
Обезщетенията за безработица могат да се изнасят в друга държава-членка само за ограничен период от време и при спазване на специални условия за това. В този случай обменът на информация между компетентната институция, отпуснала обезщетението за безработица, и институцията в държавата, в която правоимащото лице отива да търси работа, се извършва с формуляр Е 303, който включва 6 отделни части - от Е 303/0 до Е 303/5. Когато обезщетението за безработица е отпуснато от Националния осигурителен институт, той издава посочения формуляр. Когато обезщетението е отпуснато от институция на друга държава-членка, за да може да се получава в България, посочения формуляр се представя в Националния осигурителен институт.
По отношение на лицата, работили в институция на Европейските общности Регламенти на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и № 574/72 не се прилагат и тези лица нямат право на обезщетения за безработица по българското законодателство.  Те могат да ползват правата, които са им предоставени от социално-осигурителната схема на Европейските общности. С нарочен регламент са уредени условията, при които тези лица могат да получават отпуснатите им обезщетения за безработица.

 


 

Обезщетения за временна неработоспособност и майчинство

по Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009
 

В Регламент (ЕО) № 883/2004 е уредено правото на осигурените лица или членовете на техните семейства, които пребивават или имат престой в държава-членка, различна от компетентната, на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство от компетентната институция в съответствие с разпоредбите на прилаганото от нея законодателство.
За удостоверяване на здравословното състояние на осигуреното лице, неговата неработоспособност и вероятната й продължителност, то следва да се обърне към лекар от държавата-членка по мястото на пребиваване, за издаване на съответния европейски формуляр. Този формуляр се изпраща на компетентната институция за преценка на правото на обезщетение в срока, установен в прилаганото от нея законодателство.
Възможни са две хипотези:

по отношение на осигурено в България лице настъпва временна неработоспособност или бременност или раждане на територията на друга държава-членка на ЕС, и то желае отпускане на обезщетение по реда на българското законодателство;

по отношение на осигурено в държава-членка на ЕС лице настъпва временна неработоспособност или бременност или раждане в България, и то желае отпускане обезщетение от държавата, в която е осигурено.


Размерът на паричните обезщетения се изчислява съобразно правилата, установени в Регламент (ЕО) № 883/2004, като се вземат предвид само доходите, потвърдени или получени през време на периодите, зачетени съгласно законодателството на институцията, компетентна да отпусне обезщетението.
Когато българският осигурителен стаж не е достатъчен за възникване на право на обезщетение, към него се сумира потвърденият от компетентната институция на другата държава-членка осигурителен стаж, ако тези периоди не съвпадат. За да се извърши сумиране на осигурителните периоди трябва да се представи формуляр Е 104 или СЕД Н013, с които се удостоверят придобитите в друга държава-членка осигурителни периоди.

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране.

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

Пенсионни консултации.Пенсии.

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

Командироване на работници в ЕС

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Продължава

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Публикации и участия в медиите