европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Приложимо законодателство по европейските регламенти за социална сигурност

С разпоредбите, определящи приложимото законодателство, се цели да се избегнат случаите, при които едно лице няма да бъде обхванато от социалноосигурителното законодателство на нито една държава-членка на ЕС или когато едновременно ще се окаже обхванато от законодателството на две или повече държави-членки. Тези разпоредби се отнасят само до наети и самостоятелно заети лица, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави-членки, и които са граждани на някоя държава-членка. При определени условия разпоредбите за приложимото законодателство се прилагат и по отношение на лица, граждани на трети страни.

Принципът, установен с Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕО) № 883/2004 е определянето на едно приложимо законодателство, т.е лицата са подчинени на законодателството на само една държава–членка. Посредством прилагането на този принцип се определят:

държавата–членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски и данъци, съгласно нейното законодателство, включително за дейностите и доходите от други държави–членки;

определя се държавата-членка, която да заплати всички видове обезщетения, на които лицата имат право.

Прилагането на този основен принцип е от особено голямо значение за работодателите, тъй като независимо, че седалището им или мястото на стопанската им дейност е на територията на една държава-членка, ако за наетите от тях работници е приложимо законодателство на друга държава-членка те са длъжни да изпълняват всички задължения, произтичащи от въпросното законодателството, включително по отношение превеждане на задължителните осигурителни вноски и данъци.

Общото правило е, че законодателството на държавата-членка, в която работи лицето, определя приложимото право или това е принципа lex loci laboris.

В зависимост от трудовата дейност и статута им, за различните категории лица: наети, самостоятелно заети, държавни служители, моряци, лица отбиващи военната си служба и лица, получаващи обезщетения за безработица, са установени различни правила за определяне на приложимото спрямо тях законодателство.

Въведените специални правила за определяне на приложимото право предвиждат запазване на законодателство на изпращащата държава за наетите и самостоятелно заетите лица, които временно извършват работа на територията на друга държава–членка. От друга страна, като изключения от основното правило, те съдържат задължителни изисквания, изпълнението на които е предпоставка за запазване на приложимото законодателство на изпращащата държава спрямо лицата, които временно извършват трудова дейност на територията на друга държава–членка. Специални правила са установени при:

командироване на наети лица;

командироване на самостоятелно заети лица;

едновременно осъществяване на трудова дейност в две или повече държави-членки на ЕС;

осъществяване на дейност като самостоятелно заето лице в две или повече държави-членки на ЕС

В Регламент на Съвета (ЕО) № 883/2004 е предоставена възможност по взаимно съгласие институциите на две държави-членки да се споразумяват за изключения от всички останали разпоредби за определяне на приложимото право, но само ако това е в интерес на осигуреното лице. В

Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 е уредено временното прилагане на законодателството на дадена държава–членка с цел се избегнат случаите, при които лицата могат да останат без осигурителна защита поради различия в становищата на институциите на две или повече държави–членки.

Приложимото осигурително законодателство се удостоверява чрез формуляри Е 101, Е 102 и Е 103 и А1, които се издават и заверяват от компетентната институция на съответната държава–членка. За България Националната агенция за приходите определя приложимото осигурително законодателство и издава посочените удостоверения.

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране.

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

Пенсионни консултации.Пенсии.

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

Командироване на работници в ЕС

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Продължава

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Публикации и участия в медиите